วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียน
(Desired Outcomes of Learners: DOL)


ร่วมกันออกแบบอนาคตการศึกษาไทย

ข้อมูลที่ได้รับจากคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ เพื่อวิจัย และพัฒนาผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียน ซึ่งจะเป็นเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนในการออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาไทยในระยะยาว รวมถึงกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนซึ่งจะเป็นแก่นในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยมีสมรรถนะเป็นฐานต่อไป

หมายเหตุ

  1. รายงานสรุปผลโครงการวิจัยฯ จะอ้างอิงชุดข้อมูล 1,000 ชุดแรก
  2. ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ จะยังคงเปิดรับความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามต่อไป เพื่อประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมและการนำเสนอข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาต่อไป
สนับสนุนโดย